دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
استخوان های خود را دوست بدارید

معرفی بیمارستان

ساختمان مرکزی بیمارستان

ساختمان اصلی بیمارستان درشش طبقه وبه شکل H که بخشهای بستری واتاق عملها را شامل می شود.

زیر همکف

انبارمرکزی، آشپزخانه و سردخانه مواد غذایی وسالن غذا خوری رختکن پرسنل خانم ، خیاط خانه،‌لاندری،‌   ،  CSSDواحد CTوMRIو پزشکی هسته ای

طبقه همکف

اطلاعات ،بخش اورژانس ، پذیرش ،ترخیص ، حسابداری درآمد ،داروخانه سرپایی ، دفتر ریاست ، دفتر مدیریت ، دفتر پرستاری ،دفتر رسیدگی به شکایات ،دفتر بهبود کیفیت ، واحد فتوکپی ، نماینده های بیمه ، مخابرات ، بخش یک مردان

طبقه اول

بخش اطفال وکودکان ، icu ، آزمایشگاه ،پاتولوژی ، رادیولوژی

طبقه دوم

مجموعه اتاق عملهای یک ودو

طبقه سوم

مجموعه اتاق عمل های سه  ،بخش زنان

طبقه چهارم

بخش مردان ۲ ،پاویون پزشکان ،مجموعه سالنهای آموزش وجلسات

ساختمان کلنیک درمانگاه

طبقه زیر همکف : بایگانی مدارک پزشکی ورادیولوژی

طبقه اول : کتابخانه ،گزینش ،مرکز پژوهش وتحقیقات

طبقه همکف : کلینیکها ، پذیرش وصندوق درمانگاه ،مددکاری ، سنجش تراکم استخوان ، انفورماتیک

  • تلفن   ۳۳۵۴۲۰۰۱ الی ۹
  • آدرس : تهران- بهارستان- خیابان مجاهدین اسلام -بیمارستان شفایحیائیان

متن

متن

متن

متن