دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • راهنمای مراجعین
  • پزشکان و اعضای هیئت علمی
  • کارکنان
  • درباره ی ما
  • آموزش به پزشک
  • آموزش به کارکنان
  • آموزش به بیمارسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیآشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیفیش حقوق بیمارستان
فیش حقوق دانشگاه
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
اتوماسیون اداری
آوای سلامت تامین
اداره کل بیمه سلامت
سوابق تامین اجتماعیسامانه تصاویر پزشکی(PACS)
سامانه ی مدیریت بیمارستان
تایید نسخ بیمه ها

معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برنامه بخش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
 
 
آموزش دانشجویان در بخشها  از تاریخ۷/۵/۹۶ لغایت ۱/۶/۹۶   
از ساعت ۸ الی ۹
 
شنبه ۹۶/۰۵/۰۷ آقای دکتر قرنی زاده
یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸ آقای دکتر نیکوئی
دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹ آقای دکتر شریعت زاده
سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰ آقای دکتر کریمی
چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۱ آقای دکترعسگری  (معاینه نورولوژیک اندامها )
شنبه ۹۶/۰۵/۱۴ آقای دکتر قرنی زاده
یکشنبه ۹۶/۰۵/۱۵ آقای دکتر قندهاری
دوشنبه ۹۶/۰۵/۱۶ آقای دکتربابائی
سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۷ آقای دکتر پیسوده   
چهارشنبه ۹۶/۰۵/۱۸ آقای دکتر باقری
شنبه ۹۶/۰۵/۲۱ آقای دکتر ولی الهی
یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۲ آقای دکتر صباغان
دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳ آقای دکتر نجد مظهر
سه شنبه ۹۶/۰۵/۲۴ خانم دکتر ذبیحی
چهارشنبه ۹۶/۰۵/۲۵ آقای دکترنخعی
شنبه ۹۶/۰۵/۲۸ آقای دکتر میرکاظمی
یکشنبه ۹۶/۰۵/۲۹ آقای دکترگیوه چیان
دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰ آقای دکتر جعفری
سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱ آقای دکتر رضازاده
چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱ امتحان
 

دفعات مشاهده: 1495 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر